Łapka dostępności
  • Zaznacz linki
  • Kontrast
  • Rozmiar czcionki
  • Odstępy

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską - w trakcie realizacji

e-Asystent audytora energetycznego i środowiskowego - Badania w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji w ocenach energetycznych budynków mieszkalnych w Europie

Projekt obejmuje:

  1. badania przemysłowe w zakresie oceny potencjału różnych modeli LLM do zastosowań w procesach wykonawczych audytów energetycznych i środowiskowych
  2. badania przemysłowe nad programowaniem i dostrajaniem wybranego LLM do zbierania danych o parametrach energetycznych budynków mieszkalnych na potrzeby wykonania audytu energetycznego
  3. badania przemysłowe nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w systemie konwersacyjnym, mającym na celu wspomaganie audytów energetycznych budynków mieszkalnych, dzięki któremu to mechanizmy sztucznej inteligencji poprowadzą dialog w języku naturalnym z użytkownikiem, aby dopytać i zebrać właściwe – najbardziej prawdopodobne - dane o parametrach energetycznych
  4. eksperymentalne prace rozwojowe nad dopracowaniem prototypu systemu konwersacyjnego wypracowanego w ramach badań przemysłowych do postaci e-Asystenta audytora energetycznego, działania demonstracyjne na różnych scenariuszach i walidację nowej usługi w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania (kontrolowane wypróbowanie narzędzia dla przypadków rzeczywistych nieruchomości mieszkalnych).

Realizacja projektu przewidywana jest we współpracy z jednostką sektora B+R oraz w oparciu o kadrę badaczy OCZP.

Efekty projektu wprowadzą innowację produktową oraz innowację biznesową i posłużą do radykalnego wzrostu dynamiki opracowywania charakterystyk energetycznych budynków mieszkalnych w skali Unii Europejskiej.

Celem projektu jest zebranie nowej wiedzy i opracowanie systemu konwersacyjnego wykorzystującego możliwości sztucznej inteligencji (AI) do uproszczenia, usprawnienia i automatyzacji procesu wykonywania audytów energetycznych nieruchomości mieszkalnych (budynków i lokali)

Grupami docelowymi projektu są: właściciele nieruchomości mieszkalnych, jednostki samorządu terytorialnego, audytorzy energetyczni, instalatorzy/wykonawcy modernizacji

1 091 460.00 zł

Wartość projektu

821 056.00 zł

Dofinansowanie

Logo stopki, Fundusze Europejskie, Opolskie Kwitnące, Europejskie fundusze strunturalne aktualnie realizowanego projektu

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską - zakończone

WYKORZYSTANIE TIK DO INFORMATYZACJI PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH I BIZNESOWYCH W OCZP SP. Z O.O.

Cel projektu: podniesienie efektywności realizacji usług OCZP Sp. z o.o. poprzez zinformatyzowanie wspieranych procesów

Efekty: wdrożenie w firmie zintegrowanego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w oparciu o system ERP, obejmujący wszystkie kluczowe procesy, wdrożenie sklepu internetowego do sprzedaży usług i produktów przez Internet.

232 296.00 zł

Wartość projektu

162 607.18 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Logo stopki, Fundusze Europejskie, Opolskie Kwitnące, Europejskie fundusze strunturalne

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ELEKTRONIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OGRANICZENIA ŚLADU ŚRODOWISKOWEGO BUDYNKÓW, POPRZEZ WDROŻENIE APLIKACJI MOBILNEJ I PORTALU E-USŁUG WYKORZYSTUJĄCYCH ISP

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej i portalu eusług, elektrolizujących i automatyzujących obsługę głównych procesów związanych z wymianą nieekologicznych źródeł ogrzewania, wykorzystując zasoby baz danych ISP.

Celem eusług objętych projektem jest zwiększenie efektywności działań w zakresie ograniczania negatywnego wpływu sektora mieszkalnego na środowisko naturalne.

Grupami docelowymi projektu są Jednostki Samorządu Terytorialnego, podmioty odpowiedzialne za zapewnienie poprawy jakości powietrza, mieszkańcy i zarządzający nieruchomościami, a także podmioty gospodarcze świadczące specjalistyczne usługi audytowe związane z procesem oceny potrzeb energetycznych budynków.

Eusługi objęte projektem wspierają realizację działań specyficznych dla poszczególnych etapów procesu modernizacji energetycznej i ekologicznej budynku lub lokalu mieszkalnego, a zinformatyzowanie ich logicznych powiązań, zapewnia efekt synergii w ramach działań ograniczających tzw. ślad środowiskowy budynków mieszalnych:

eKOAUDYT usprawnia przeprowadzenie uproszczonej oceny energetycznej lokalu lub uproszczonego audytu energetycznego budynku oraz dobranie optymalnego nowego źródła ciepła i parametrów wymiany.

eKOPROJEKT wspomaga zarządzanie projektem przez grantodawców m.in. automatyzuje przygotowanie, spersonalizowanej propozycji projektu wymiany źródła ogrzewania dla potencjalnych grantobiorców tj. właścicieli budynków i lokali, w których planowana jest wymiana źródła ogrzewania.

eKOGRANT upraszcza przygotowanie przez mieszkańca wniosku o dofinansowanie do wymiany kotła oraz ułatwia obsługę administracyjną wniosku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

690 937.54 zł

Wartość projektu

549 121.75 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Flagi programu Polska Cyfrowa 2014-2020
Flaga Unii Europejskiej