Łapka dostępności
 • Zaznacz linki
 • Kontrast
 • Rozmiar czcionki
 • Odstępy

REGULAMIN SERWISU wymianakotla.pl oraz USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Dane dostępowe – login i hasło Usługobiorcy lub Użytkownika do Serwisu.
 2. e-mail – adres poczty elektronicznej.
 3. e-usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną dostępna za pośrednictwem Serwisu.
 4. Hasło – hasło dostępu do Konta w Serwisie w zakresie objętym koniecznością rejestracji; niedostępne dla osób trzecich.
 5. Konto – wyszczególniona dla Usługobiorcy podstrona/podstrony, która/e zawiera zbiór zasobów i uprawnień przypisanych w ramach Serwisu konkretnemu Usługobiorcy.
 6. Regulamin – Regulamin o korzystaniu z Serwisu oraz o świadczeniu dostępu do e-usługi.
 7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem wymianakotla.pl stanowiący wraz z wszystkimi e-usługami własność Usługodawcy.
 8. Umowa – umowa o świadczenie dostępu do odpłatnej usługi drogą elektroniczną (e-usługi), zawierana między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 9. Konfiguracja Konta – warunek konieczny do korzystania z dostępu do e-usługi; jednorazowe i odpłatne skonfigurowanie Konta Usługobiorcy.
 10. Usługobiorca – jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, z którą właściciel Serwisu (Usługodawca) zawarł Umowę, na korzystanie z Serwisu oraz e-usługi świadczonej na zasadach niniejszego Regulaminu.
 11. Usługodawca – właściciel Serwisu – Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Technologicznej 2, 45-839 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673441, NIP: 7543145634, REGON: 367032412.
 12. Użytkownik –posiadający aktywne konto w Serwisie pracownik lub osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z e-usługi.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin wprowadza zasady korzystania z Serwisu wymianakotla.pl oraz zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i stanowi Ogólne Warunki Umowy o świadczeniu e-usługi.
 2. W przypadku korzystania z e-usługi zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
§ 3. SERWIS
 1. Usługodawca udostępnia Serwis celem świadczenia dostępu do e-usługi, o której mowa w 4 Regulaminu. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy adres e-mail serwis@wymianakotla.pl celem kontaktowania się w następujących sprawach dotyczących Serwisu oraz e-usługi tj.: zapytania, uwagi, oraz reklamacje.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz e-usług jest podpisanie umowy z Usługodawcą, zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień przez Usługobiorcę oraz Użytkownika. Korzystanie z Serwisu i e-usługi oznacza akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania zasad Regulaminu.
§ 4. RODZAJ I ZAKRES E-USŁUG
 1. Rodzaj i zakres e-usług udostępnianych przez Usługodawcę poprzez Serwis określa Umowa.
 2. Usługobiorca wprowadza do Serwisu określone informacje wymagane przez Serwis. Informacje te mogą być przechowywane w Serwisie również po zakończeniu korzystania z e-usług, Usługodawca nie ma jednak obowiązku ich przechowywania po zakończeniu korzystania z e-usług.
§ 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ ŚWIADCZENIA E-USŁUG
 1. Obowiązki i odpowiedzialność Usługobiorcy:
  1. Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację e-usług, w tym o zmianie danych uprawnionych Użytkowników, których wskazanie jest niezbędne celem prawidłowego korzystania z Serwisu i świadczenia e-usług.
  2. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu, e-usług w sposób nienaruszający praw Usługodawcy lub osób trzecich (m.in. dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów lub przepisów prawa.
  3. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność względem Usługodawcy lub osób trzecich z tytułu korzystania z Serwisu i e-usługi, w szczególności wprowadzonych do Serwisu danych.
  4. Usługobiorca odpowiada za działanie Użytkownika bądź inne osoby trzecie, którym Usługobiorca lub Użytkownik udostępnił e-usługi bądź Dane dostępowe.
  5. Dane dostępowe są przekazywane przez Usługodawcę, a Usługobiorca lub Użytkownik nie ma prawa do ich własnego wyboru.
  6. Usługobiorca lub Użytkownik może zmieniać Hasło, o ile nowego Hasła nie odrzuci Serwis.>
  7. Usługobiorca lub Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Danych dostępowych z wyłączeniem 8 ust. 3 lit. a. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia Hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Usługodawcy. Usługodawca zdezaktywuje zagubione lub ujawnione Hasło, a następnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy nowe.
 2. Wymagania techniczne:
  1. Korzystanie z Serwisu oraz e-usług jest możliwe przy użyciu sprzętu elektronicznego z legalnym oprogramowaniem oraz za pośrednictwem legalnego dostępu do sieci Internet.
  2. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu oraz e-usług jest skorzystanie z bezpiecznej i aktualizowanej przeglądarki internetowej (np. Chrome w wersji 61 lub wyższej, Firefox w wersji 57 lub wyższej) oraz uaktywnienie w tej przeglądarce obsługi plików Cookies oraz localStorage .
  3. Warunkiem prawidłowego korzystania z e-usług w Serwisie oraz kontaktowania się z Usługodawcą jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  4. Korzystanie z e-usług jest możliwe po zalogowaniu się na podstawie ustalonego indywidualnie loginu i Hasła.
 3. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z e-usługi:
  1. Usługodawca informuje, iż korzystanie z e-usług w ramach Serwisu jest związane z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, co wiąże się z ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet. Zagrożenie każdego Usługobiorcy oraz Użytkownika polega na możliwości „zainfekowania” urządzenia Usługobiorcy lub Użytkownika sieci Internet oprogramowaniem tworzonym głównie w celu wyrządzenia szkód (np. wirusy, robaki, konie trojańskie). Celem zminimalizowania zagrożenia Usługobiorca lub Użytkownik powinien zaopatrzyć urządzenia, z których korzysta łącząc się z siecią Internet w oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (firewall), które będzie stale aktualizował instalując jego najnowsze wersje.
  2. Usługodawca informuje, że korzystanie z e-usług w ramach Serwisu jest związane z ryzykiem m.in. kradzieży danych Usługobiorcy lub Użytkownika na skutek nielegalnej działalności osób trzecich zmierzających do uzyskania nielegalnego dostępu do systemu Usługodawcy, a w tym do danych Usługobiorcy.
  3. Usługodawca informuje, iż dobrowolne udostępnianie przez Usługobiorcę lub Użytkownika danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko oraz spowodować może wykorzystanie tych danych w sposób przez niego niepożądany.
  4. Usługobiorca oraz Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za operacje dokonywane na Koncie Usługobiorcy. Usługodawca informuje, iż udostępnienie przez Usługobiorcę lub Użytkownika świadomie lub nieświadomie Hasła dostępu do Konta naraża Usługobiorcę na wykorzystanie umieszczonych tam danych. ługobiorca oraz Użytkownik są zobowiązani do zachowania Hasła dostępu do Konta w tajemnicy.
  5. Usługodawca zapewnia, że będzie dokładać należytych starań, w celu zagwarantowania właściwej ochrony przekazanym danym osobowym oraz aby uczynić korzystanie z e-usług bezpiecznym dla Usługobiorcy.
§ 6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE E-USŁUGI
 1. Konfiguracja Konta, a po jej wykonaniu e-usługa świadczone są na podstawie podpisanej przez Usługodawcę i Usługobiorcę indywidualnej Umowy.
 2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, e – usługa zostanie zablokowana.
 3. Zakres e-usług, do których korzystania są uprawnieni Użytkownicy, określenie liczby uprawnionych użytkowników, czas na jaki Umowa jest zawierana oraz możliwość jej rozwiązania są ustalane indywidualnie przez Strony w Umowie.
§ 7. PŁATNOŚCI
 1. Dostęp do e-usługi jest odpłatny na podstawie indywidualnie określonego w Umowie wynagrodzenia. Wynagrodzenie zawiera w sobie opłatę licencyjną.
 2. W przypadku braku płatności wynagrodzenia w terminie wskazanym w Umowie, Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania Usługobiorcy oraz Użytkownikowi dostępu do e-usługi do czasu uregulowania zaległości.
§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku niezrealizowania lub realizowania e-usługi przez Usługodawcę w sposób niezgodny z Regulaminem lub Umową.
 2. Usługodawca przyjmuje reklamację wyłącznie sporządzoną w formie pisemnej, przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail serwis@wymianakotla.pl lub listu poleconego na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane Usługobiorcy oraz Użytkownika umożliwiające kontakt oraz ich identyfikację, w szczególności nazwę Usługobiorcy, imię i nazwisko Użytkownika oraz login do Konta oraz adres e-mail.
  2. okoliczności oraz zarzuty uzasadniające reklamację,
  3. żądany sposób realizacji reklamacji,
  4. w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę na przesłanie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub poinformować o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu, w przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności, które nie leżą po stronie Usługodawcy, lecz po stronie Usługobiorcy lub osób trzecich. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przedłużeniu okresu i wskaże przewidywalny termin rozpatrzenia reklamacji.
 6. Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji:
  1. zgłoszonej po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji,
  2. gdy z treści reklamacji nie można sprecyzować jej podstaw, a na wezwanie Usługodawcy, Usługobiorca odmówi udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub ich nie udzieli we wskazanym przez Usługodawcę terminie,
  3. ponownie wniesionej przez Usługobiorcę i opartej na tych samych okolicznościach faktycznych i zarzutach, o ile Usługodawca już w tym względzie odpowiedział Usługobiorcy.
§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W związku ze świadczeniem e-usługi, do przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Usługodawca informuje, iż jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika. Dane osobowe gromadzone są w celu prawidłowej realizacji świadczonych e-usług, w celach reklamowych, marketingowych, administracyjnych, statystycznych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców i Użytkowników z przeznaczeniem wyników badań na polepszenie jakości e-usług świadczonych przez Usługodawcę, a także celem udostępniania przez Usługodawcę tychże danych podmiotom z którymi współpracuje w związku z prowadzeniem i utrzymaniem dostępu do Serwisu oraz prawidłowego świadczenia e-usług.
 3. Usługobiorca oraz Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma prawo dostępu do tychże danych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia.
 4. Usługodawca informuje, iż prawidłowa realizacja e-usługi wymaga wskazania przez Usługobiorcę w szczególności następujących danych:
  1. nazwa usługobiorcy, Imię i nazwisko usługobiorcy,
  2. imię i nazwisko użytkownika,
  3. adres e-mail użytkownika
 5. Usługobiorca lub Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez pisemne oświadczenie Usługobiorcy lub Użytkownika wysłane na adres siedziby Usługodawcy. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z e-usługi.
 6. W przypadku cofnięcia przez Usługobiorcę lub Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, żądania przez Usługobiorcę lub Użytkownika całkowitego usunięcia jego danych niezbędnych do realizacji e-usługi lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, Usługodawca jest uprawniony do dezaktywacji Konta Usługobiorcy w Serwisie, wraz z całą jego zawartością, na co Usługobiorca wyraża zgodę. Dezaktywacja Konta jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
 7. Usługodawca podejmie konieczne środki przewidziane przepisami prawa celem ochrony danych osobowych Usługodawcy i Użytkownika.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych osobowych przez osoby trzecie, jeśli osoby te uzyskały dostęp do danych na skutek świadomych lub nieświadomych działań lub zaniechań Usługobiorcy lub Użytkownika.
 9. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika z e-usługi niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy lub Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
§ 10. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia e-usługi z należytą starannością, w szczególności zapewniając prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.
 2. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do Serwisu i e-usług przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem postanowień zapisu w pkt. 3.
 3. W celu wykonywania e-usługi z należytą starannością Usługodawca ma prawo do dokonywania aktualizacji (usprawnienia) oprogramowania na serwerze oraz prawo do możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu e-usługi w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania lub wystąpienie utrudnień w korzystaniu z e-usługi, w przypadku, gdy Usługobiorca albo Użytkownik: nie spełnił wymagań technicznych, korzysta z nieprawidłowo funkcjonującego sprzętu lub oprogramowania komputerowego, sieci łączności, wskazał błędne lub niepełne dane konieczne do skorzystania z e-usługi, korzysta z e-usługi w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z Regulaminem, Umową lub przepisami prawa, nie przestrzega pozostałych warunków Regulaminu, Umowy lub przepisów prawa, dobrych obyczajów, a także narusza prawa lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie e-usługi, spowodowane w szczególności awarią sprzętu, systemów informatycznych, na skutek działania siły wyższej albo z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, a także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (rzeczywiste, utracone korzyści, zyski itp.) powstałe u Usługobiorcy, Użytkownika lub osób trzecich, związane z korzystaniem z Serwisu oraz e-usługi, (w tym wykorzystania wygenerowanych przez Usługodawcę danych bądź utratę tych danych), w szczególności powstałe na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4.
 6. W każdym przypadku Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek użytkowania e-usługi do wysokości wynagrodzenia wskazanego w Umowie, nie wyższej jednak niż 50.000 zł. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona przez Usługodawcę umyślnie.
§ 11. UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia dostępu do e-usługi w przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorcę lub Użytkownika warunków Regulaminu, przepisów prawa lub działania na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet.
 2. Za okres wstrzymania świadczenia dostępu do e-usługi, Usługodawca zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia wynikającego z umowy.
 3. Usługodawca jest uprawniony do umieszczania w Serwisie treści reklamowych, promocyjnych, marketingowych, itp. dotyczących Usługodawcy lub osób trzecich w formach stosowanych w Internecie
§ 12. PRAWA AUTORSKIE I INNE
 1. Serwis wymianakotla.pl, jego oprogramowanie, nazwa Usługodawcy, logo, grafika, e-usługi, bazy danych oraz know-how stanowią własność Usługodawcy i są prawnie chronione.
 2. Serwis, e-usługa oraz wszystkie ich elementy (w szczególności oprogramowanie, logo i grafika Serwisu itp.), które mogą stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego, podlegają ochronie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego w tym zakresie.
 3. Usługodawca udziela Usługobiorcy odpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Serwisu przez okres obowiązywania Umowy zawartej między Stronami.
 4. Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z Serwisu poprzez łączenie się z serwerem Usługodawcy za pomocą udostępnionego Usługobiorcy Konta, wygenerowanie lub wydrukowanie wyeksportowanych z Serwisu danych, celem realizacji potrzeb związanych z działalnością Usługobiorcy. Zabrania się udostępniania serwisu innym niż Usługobiorca podmiotom.
 5. Bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej albo karnej, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, zabronione jest w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób: Serwisu, Strony internetowej lub jego części,
  2. odsprzedaż w jakikolwiek sposób i formie elementów zawartych na Stronie internetowej i w Serwisie.
 6. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika praw Usługodawcy lub osób trzecich, Usługodawca jest uprawniony w szczególności do żądania od Usługobiorcy natychmiastowego zaprzestania naruszeń, podjęcia wszelkich koniecznych czynności mających na celu ochronę praw Usługodawcy.
 7. W przypadku naruszenia, o którym mowa w ust. 5, a także w przypadku ujawnienia przez Usługobiorcę lub Użytkownika osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy, w szczególności w zakresie know-how związanych z e-usługą, Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty Usługodawcy kary umownej w wysokości dwukrotności wynagrodzenia wskazanego w Umowie, nie mniej jednak niż 50.000 zł za jedno naruszenie. W przypadku wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, Usługodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§ 13. ZMIANA REGULAMINU
 1. Usługodawca jest uprawniony w dowolnym czasie do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny pod następującym adresem internetowym: https://wymianakotla.pl/polityka-prywatnosci/
 3. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Umowie adres e-mail.
 4. Zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianach w sposób określony w ust. 2 lub w innym terminie wskazanym jako data wejścia zmian w powiadomieniu.
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku zmiany danych, w tym danych adresowych Usługobiorca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Usługodawcę. Do chwili powiadomienia wszelkie czynności podejmowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem dotychczasowych danych są w pełni skuteczne.
 2. Do wykładni treści Regulaminu lub Umowy, a także do wszelkich czynności i postępowań związanych ze stosowaniem Regulaminu lub Umowy stosuje się prawo polskie.
 3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie lub w Umowie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosowania Regulaminu lub Umowy, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Miejscem świadczenia e-usługi jest siedziba Usługodawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej wymianakotla.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej wymianakotla.pl jest Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000673441, kapitał zakładowy: 21200 zł, miejsce wykonywania działalności: ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, adres do doręczeń: ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, NIP: 7543145634, REGON: 367032412, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@oczp.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
§ 2.RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony wymianakotla.pl w przypadku:
  1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  2. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu,
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
§ 3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
§ 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@oczp.pl.
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 5.PLIKI “COOKIES”
 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie. Aktualna Polityka prywatności jest zamieszczona na stronie wymianakotla.pl.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Flaga Unii Europejskiej